Huurverhoging 2020

21 april 2020

Jaarlijks passen wij de huur per 1 juli aan. Net als andere corporaties in de regio Utrecht heeft Provides er voor gekozen de huurverhoging, ondanks de Coronacrisis, door te voeren. De inkomsten zijn nodig om nieuwe woningen te bouwen voor woningzoekenden en de bestaande woningen te onderhouden en verduurzamen.

De brief met de huurprijsaanpassing van 2020 ontvangt u voor 1 mei. De meeste huurders krijgen een inflatievolgende huurverhoging van 2,6%, als correctie voor de gestegen prijzen. Voor een deel van de huurders wordt de huur bevroren (niet verhoogd), sommige huurders krijgen een huurverhoging boven inflatie. Het hoe en waarom leest u in de brief met de huuraanpassing. Voor mensen met een inkomen boven de € 43.574 passen wij, evenals afgelopen jaren, een inkomensafhankelijke huurverhoging toe,

Huurders die in de problemen komen door de Coronacrisis vragen wij dit bij ons te melden. Wij kunnen dan meedenken over een oplossing, bijvoorbeeld het uitstellen van de huurbetaling of het treffen van een regeling.

We hebben de huurverhoging kort en krachtig op één a-viertje gezet. U vindt op de pagina over de huurverhoging ook de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Als u uw huur niet meer automatisch wilt betalen kunt u met dit intrekkingsformulier uw machtiging intrekken.
Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaningsbrief. Daarin geven wij duidelijk aan wat de (hoge) incassokosten zijn als de betaling niet binnen de wettelijke termijn, vermeld in de aanmaning (vijftien dagen) is voldaan. Na vijftien dagen wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Dat betekent dat u ook opdraait voor de incassokosten en die zijn aanzienlijk. Dat vinden wij geen leuke boodschap, maar u heeft er recht op precies te weten wat de gevolgen zijn van te late betaling.
Ja dit kan. Betaling via automatische incasso is de gemakkelijkste betaalwijze. Dan weet u zeker dat het juiste huurbedrag op tijd wordt afgeschreven. Als u uw huur automatisch wilt betalen kunt u met dit machtigingsformulier uw machtiging aan ons afgeven.
Provides beschikt over uw persoonlijke gegevens. Wij waarborgen de bescherming van uw persoonsgegevens en verstrekken geen informatie over u aan derden. Behalve indien dit (wettelijk) noodzakelijk is en wij gegevens moeten verstrekken aan een incassobureau (deurwaarder), curator of rechtbank.
De huurprijs wordt elk jaar aangepast. De jaarlijkse huuraanpassing vindt plaats op 1 juli en wordt berekend over de huurprijs (huurprijs = kale huur). De Tweede Kamer bepaalt met welk percentage de huurprijs maximaal aangepast mag worden. U krijgt hierover voor 1 mei schriftelijk bericht. Daarbij geven wij ook aan op welke – wettelijke – gronden u eventueel bezwaar kunt maken. Wij overleggen met de Huurdersvereniging IJsselstein over het huurbeleid dat wij hanteren.