Betaalbaar huren

Huren bij Provides: wij doen veel om wonen betaalbaar te houden

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de sociale huursector. Overheid en corporatiesector hebben er hard aan gewerkt om de beschikbare woningen beter te kunnen verdelen onder de mensen met een lager inkomen. Dat gaat verder dan alleen het huurbeleid. Wij zetten de gevolgen van de belangrijkste maatregelen hierna onder elkaar en geven daarbij aan wat Provides er aan doet, of heeft gedaan om de huren betaalbaar te houden.

Veelgestelde vragen

Voor iedere woning heeft Provides een beleidshuur vastgesteld. Dit is de huur die we in rekening brengen aan nieuwe huurders. Voor 70% van onze sociale huurwoningen, dat zijn de woningen die wij betaalbaar willen houden, bepalen we die in twee stappen. Voor de overige doen we dat in één stap.
Stap 1
Via het puntensysteem is de kwaliteit van al onze huurwoningen in punten vastgesteld. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld hoort daar een - door de overheid vastgestelde - maximale kale huurprijs bij. Provides mag dat in rekening brengen, maar doet dat niet. Bij nieuwbouwcomplexen berekenen wij daar maximaal 90% van. Bij de meeste andere woningen vragen wij in ieder geval niet meer dan 80% van die maximale huur.
Stap 2
Daarnaast hebben wij afgesproken dat 70% van onze sociale huurwoningen, dat zijn er ongeveer 2.400, betaalbaar moeten blijven voor huurders die recht hebben op huurtoeslag. Dat betekent, dat die woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens niet duurder mogen zijn dan € 592,55 (kale huur) en voor 3-persoonshuishoudens maximaal € 635,05 (kale huur) per maand. Dat betekent, dat de beleidshuur van deze woningen daardoor zelfs lager uit kan vallen dan 80% van de maximale huur. Betaalbaarheid gaat bij ons namelijk voor. Voor de overige 30%, 1.100 sociale huurwoningen, wordt de beleidshuur, afhankelijk van de kwaliteit, tussen de € 628 en € 710 vastgesteld. Hierbij passen wij dus ook (stap 1) het woonwaarderingsstelsel toe, maar bij deze woningen wordt de huur (stap 2) niet teruggebracht naar de aftoppingsgrens van € 587 en € 628.
Omdat Provides nu veel meer woningen betaalbaar houdt dan voorheen, kan het voorkomen dat een nieuwe huurder minder gaat betalen dan de buren. Die betalen een huurprijs die is gebaseerd op de afspraken en regels die golden toen zij er gingen wonen. Overigens berekenden we toen ook maximaal 80 of 90% van de maximale huur. Nu doen we dat dus anders en komt het voor, dat bestaande huurders meer betalen dan de voor hun woning vastgestelde gewenste huur. In dat geval wordt er geen jaarlijkse huurverhoging in rekening gebracht, totdat de dan geldende gewenste huur is bereikt. Dit geldt overigens alleen voor onze doelgroep, huurders met een inkomen tot € 43.574 (prijspeil 2017). Bij huurders met een hoger inkomen wordt de huurverhoging wel doorberekend.
Sinds 1 januari 2016 moeten woningcorporaties "passend toewijzen". Dit betekent dat een woningzoekende alleen die huurwoning krijgt waarvan de huurprijs past bij het huishoudinkomen. Woningzoekenden met recht op huurtoeslag kunnen hierdoor met voorrang reageren op betaalbare woningen. Hiermee wil de overheid bereiken dat er minder mensen in financiële problemen komen.
Wij proberen onze huurachterstanden zo klein mogelijk te houden. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: huurders krijgen hun financiële huishouding beter op orde en wij  voorkomen huurachterstanden. Wij dragen actief bij aan het oplossen van financiële problemen door het project "Vroeg eropaf". Huurders met betalingsachterstanden krijgen onverwacht bezoek van een  medewerker van Wet en Inkomen Lekstroom (WIL) of Provides. Voordat er een grote schuld ontstaat, willen we samen kijken hoe het komt dat er betalingsproblemen ontstaan en of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat dit verder oplopen.
Wij willen graag dat onze huurwoningen zo goed mogelijk passen bij de huishoudgrootte en het inkomen. Bijvoorbeeld met het Doorstroomproject. Daarmee helpen wij senioren door ze de kans te geven tegen goede voorwaarden te verhuizen van een grote naar een kleine, meer passende woning. Huurders die ten opzichte van hun inkomen goedkoop huren, attenderen we op de koop- of vrije sectorhuurwoningen die wij realiseren, die zijn vaak heel aantrekkelijk voor deze groep.
Woonlasten bestaan niet alleen uit huur. Ook de energierekening drukt op de maandelijkse lasten. Jaarlijks investeren wij in het energiezuiniger maken van onze woningen, zodat huurders minder geld kwijt zijn aan energiekosten. Ook (besparings)tips en goede voorlichting over hoe je optimaal profiteert van de energiemaatregelen helpen daarbij.